+90 533 313 0151

Antalya

Alan Cad. 124 Sok. No:1 Ekşioğlu Paradise Town Villas Belek, Antalya, Türkiye

İstanbul

Acıbadem Cad. Günal Sok. Ekşioğlu Apt. No:7A Üsküdar, İstanbul, Türkiye

KVKK

1. Veri Sorumlusu
Ekşioğlu Yen Yapı olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince kişisel verilerinizin, web sitemiz olan “https://www.yenyapi.com” adresinde yer alan kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metninde yer alan kayıt ve şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmekte olduğunu bilginize sunarız.
 
2. Dayanak
Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bu metin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20’nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine ve kişisel verilerin korunması alanını düzenleyen ilgili tüm mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.
 
3. Veri Sorumlusu
Unvanı : Yen Yapı Ekşioğlu
Merkez adresi : Kadriye Mh. Deniz Cd. Ekşioğlu Yen Yapı Kadriye, Serik Antalya, Türkiye
E Posta: info@yenyapi.com
 
4. İşlenen Kişisel Verileriniz
 
VERİ KATEGORİSİ İŞLENEN VERİLER
 
Kimlik Verileri
Ad, Soyad, TC kimlik numarası/pasaport numarası, doğum tarihi, uyruk, Kimlik Fotokopisi, Vergi No, Şirketimizde Çalışan veya Şirketimizle Tedarikçi İlişkisi Bulunan Birinci Derece Yakınının Ad, Soyad Bilgisi
 
İletişim Verileri
Telefon Numarası, Açık Adres Bilgisi, E-Posta Adresi, Web Sitesi Adresi
 
Mesleki Deneyim Verileri
Geçmiş İş Tecrübeleri (Firmanın Adı, Giriş Çıkış Tarihleri, Görevi), Öğrenim Durumu (Mezun Olduğu Okullar/Bölümlerin Bilgisi, Okul Giriş Ve Mezuniyet Tarihi, Mezuniyet Derecesi), Yabancı Dil Bilgileri, Eğitim Ve Beceriler, Bilgisayar Kullanabilme Bilgileri, Aldığı Kurslar, Yetenek Ve Kişilik Özelliklerini Açıklayıcı Bilgiler Veya Bu Konuyla İlgili Test Sonuçları, Yetkinlik Ve Kişilik Envanter Testleri, Beceri Testleri İle Teknik Sınavlar
 
Fiziksel Mekan Güvenliği
Mülakat İçin Şirketimize Gelmeniz Durumunda Kamera Kayıtları, Giriş- Çıkış Kayıt Bilgileri
 
Finans Verileri
Banka Hesap Bilgisi, IBAN Numarası, Yol Gideri
 
Özlük Verileri
Özgeçmiş, Ön Yazı, Kişilik Envanteri, Değerlendirme Merkezi Uygulama Raporlar, Genel Yetenek Ve Beceri Test Sonuçları, Askerlik İle İlişik Durumu, Kariyer Hedefi Bilgisi, Çalışma Durumu Bilgisi ( Vardiyalı, Fazla Mesaili Çalışma Vb.), Görüşme Sonrasında Şirket Yetkilileri Tarafından Edinilen İzlenim Ve Kanaatler, Referans Bilgisi ( Ad, Soyad, Görevi, Telefon Numarası), İş Başvurusuna İlişkin Destekleyici Ve Açıklayıcı Belge Ve Bilgiler ( Ücret Beklentisi, İşe Başlama Hedef Tarih Bilgisi Vb.), Son Çalışılan Ya Da Çalışmaya Devam Edilen Firma Tarafından Yapılan İş Sözleşmelerinde (Rekabet, Gizlilik, Hizmet Vb.) Aleyhine Hükümler Bulunup Bulunmadığı Bilgisi, Özgeçmiş İçerisinde Paylaşılan Diğer Bilgiler
 
Mesleki Deneyim Verisi
Eğitim Bilgisi, Mesleki Tecrübe, Geçmiş İş Tecrübeleri (Firmanın Adı, Giriş Çıkış Tarihleri, Görevi, Ayrılma Nedeni),Staj Tecrübeleri (Firmanın Adı, Başlama ve Bitiş Tarihleri),Öğrenim Durumu (Mezun Olduğu Okullar/Bölümlerin Bilgisi, Okul Giriş Ve Çıkış Tarihi, Mezuniyet Derecesi), Yabancı Dil Bilgileri Eğitim Ve Beceriler, Bilgisayar Kullanabilme Bilgileri, Katıldığı Kurslar, Yetenek Ve Kişilik Özelliklerini Açıklayıcı Bilgiler Veya Bu Konuyla İlgili Test Sonuçları, Yetkinlik Ve Kişilik Envanter Testleri, Beceri Testleri İle Teknik Sınavlar, Ehliyet Bilgisi, İş Başvurusuna İlişkin Destekleyici Ve Açıklayıcı Belgeler, Yabancı Dil Bilgisi, Sertifikalar
 
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Fotoğraf, Yetkinlik Ve Beceri Testleri Esnasında Alınması Faydalı Ses Kayıtları
 
Dernek Üyeliği Verisi
Dernek Üyelik Bilgisi
 
Sağlık Bilgileri
Engellilik Durumu/Tanımı/Yüzdesi, Sağlık Operasyonu Geçirip Geçirmediği Bilgisi, Sağlık Evrakları, Sağlık Gözetim/ İşe Uygunluk Raporu, Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi (SFT), İşitme Testi, Göz Hekimi Muayene Sonucu, Kan Tahlilleri, Kalp Grafisi (EKG), Kan Grubu Bilgisi, Psikolojik Test Sonuçları, İhtiyaç Halinde İstenebilecek Ek Tetkikler, İşyeri Hekiminin İmzalattığı İşe Giriş Muayene Formları,
 
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı Seyahat Engeli Bulunup Bulunmadığı Bilgisi, Araç Plaka Bilgisi, Sigara Kullanım Durumu, Hobileri, İlgi Alanları, Mülakat Esnasında Çalışan Adayının Paylaştığı Bilgileri İçeren Değerlendirme Notları
 
5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Şirketimizde istihdam edilmek amacıyla paylaşmış bulunduğunuz yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel verilerinizin;
• Çalışan Adayı/Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
o Birim Stajyer Alım Mülakatları
o İşe Alım Muayene Süreci
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
o Seçme, Yerleştirme ve Transfer Süreci (Çalışan adaylarının başvurularının alınması )
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
o Kullanıcı Bilgisayarlarının ve Şirket Maillerinin Yedeklenmesi ile Sistemsel Veri Tabanı Yedekleri
• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
o Aday Yol Masraflarının Ödenmesi
• İç Denetim/ Soruşturma /İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
o İç Denetim/ Soruşturma /İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
o Bina ve Tesis Güvenliği
veri işleme amaçları kapsamında aşağıdaki işlemlerle sınırlı olarak işleniyor olduğunu bilginize sunarız;
• Çalışan adaylarının başvuru sürecinin yürütülebilmesi,
• İlettiğiniz bilgilerin doğruluğunun kontrolünü, gerektiği takdirde üçüncü şahıslar veya kurumlarla görüşerek sağlamak,
• Şirketimize iş görüşmesi için geldiğiniz durumlarda fiziksel mekan güvenliğinin temin edilebilmesi,
• Şehir dışından Şirketimize iş görüşmesi için geldiğiniz durumlarda yol masraflarının karşılanabilmesi ve ödenmesinde finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi
• Başvuru ve işe alım süreci hakkında çalışan adayı ile iletişime geçilebilmesi ve gerektiğinde yeniden görüşme yapılarak iş teklifinin iletilebilmesi
• Çalışan adayının niteliği, tecrübesi ve özelliklerinin düşünülen pozisyona uygunluğunun değerlendirilebilmesi,
• İstihdam ile ilgili hazırlık işlemlerinin yapılabilmesi, istihdam durumunda özlük dosyasına aktarılabilmesi,
• Yetkinliklerinizin pozisyona uygunluğunun değerlendirilebilmesi adına yapılan test ve uygulamalarda elde edilen ses kayıtlarının raporlamalara esas teşkil edebilmesi,
• İş sürekliliğinin sağlanması
 
6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar
Bu metnin 2’nci maddesinde sayılan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (f) bentleri ile ile 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, meşru menfaat” kapsamında kanundaki istisna hükümleri uyarınca, Şirketimiz‘in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla, İştirak Şirketleri ve bankalar ile; olası bir hukuki süreçte ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere avukatlarımız ve adli merciler ile; ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve doğum tarihi bilgileri kişilik envanteri, yetkinlik ve beceri testleri için hizmet alınan Tedarikçiler (danışman firmalar) ile paylaşılabilecektir.
 
7. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
İş başvurunuz sırasında doldurduğunuz iş başvuru formu veya bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde yer alan kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik ortamlara (insan kaynakları personel temin portalları vb.) kaydetmek suretiyle işliyoruz. Ayrıca bu metnin 4.maddesinde sayılan kişisel verilerinizi, telefon veya yüz yüze yapılan mülakatlarla, verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan araştırmalarla, istihdam ve danışmanlık şirketleri, ve/veya uzman kişi ve kurumlarca yapılan yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden testler aracılığıyla topluyoruz.
Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde; “sözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati” şeklinde belirtilen istisna hükümlerine; istisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen durumlarda ise aynı Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen açık rıza ilkesine dayanıldığını belirtmek isteriz.
 
8. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Bu konudaki ayrıntılı açıklama, web sitemiz olan “https://www.ozpinarlar.com.tr” adresinde yer almakla birlikte kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla Şirket merkezi adresimiz olan “Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi E Blok No: 70 Muratpaşa/Antalya ” adresine, web sitemizde bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurarak elden şahsen başvuru yoluyla veya noter vasıtasıyla posta ile veya “https://www.ozpinarlar.com.tr” elektronik posta adresine, veya info@ozpinarlar.com.tr web mail adresine elektronik imzalı talebinizi göndererek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme.
 
Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili tüm detayların anlatıldığı toplam 4 sayfa ve 8 madde olarak tarafıma bildirilmiş bulunan bu aydınlatma metnini özgür iradem ile, anlam ve sonuçlarını kavrayacak şekilde okuyup anladığımı ve bu konuda tarafıma gerekli tüm bilgilendirmenin yapılmış olduğunu beyan ederim.